เข้าเยี่ยมคาราวะแสดงความยินดี

สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง

              เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567   ในวาระโอกาส ท่านปิติพัฒน์ ฉัฐนันท์โกเศส อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 2  ได้มาดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดระยอง ท่านใหม่ ทนายความจังหวัดระยอง โดยทนายชลิต ขวัญแก้วกรรมการบริหารภาค 2 ทนายสันทัด วิเศษศรี ประธานที่ปรึกษาสภาทนายความจังหวัดระยองทนายมานิฏฐ์ เล็กโล่ง ประธานสภาทนายความจังระยอง ทนายธนาคมน์ ง้าวสุวรรณประธานชมรมทนายความจังหวัดระยอง  ทนาย ชัช ตันสุทธิกุลกรรมการภาค 2 ทนายพิสิษฐ์ ศุภาไพโรจน์ ทนายณัฐวุฒิ สิ้นเคราะห์ รองประธานสภาทนายความจังหวัดระยอง พร้อมคณะ ได้เข้าพบร่วมแสดงความยินดีและปรึกษาหารือข้อราชการในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชน ณ สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง

     จากนั้นในวาระโอกาส  ท่าน ปัญจพร บุญอากาศ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ได้มาดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง  สภาทนายความจังหวัดระยองพร้อมคณะ ได้เข้าพบร่วมแสดงความยินดีและปรึกษาหารือข้อราชการในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชน ณ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง