กิจกรรมให้ความรู้

แก่ผู้ต้องขัง

ระหว่างพิจาณา

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี ณ เรือนจำกลางระยอง

       ในวันที่ 19 เมษายน 2567  นายสมพงศ์ สนิทมัจโร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง พร้อมคณะผู้บริหารเรือนจำกลางระยอง  ให้การต้อนรับ คณะสภาทนายความจังหวัดระยอง โดยทนายมานิฏฐ์ เล็กโล่ง ประธานสภาทนายความจังหวัดระยอง  ทนาย ประสงค์ แสงพงษ์ชัย กรรมการทนายความภาค 2 ทนาย ณัฐวุฒิ สิ้นเคราะห์ รองประธานสภาทนายความจังหวัดระยอง ทนายเกียรติยศ กรกพรรณ กรรมการและเลขานุการสภาทนายความจังหวัดระยอง ทนายรัษฎากร วิทยารักษ์ กรรมการสภาทนายความจังหวัดระยองพร้อมคณะร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดระยอง  ในกิจกรรมให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้ต้องขังในระหว่างพิจารณาคดี  และ นำคณะเข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินการภายในฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ได้แก่ แปลงสาธิต โคกหนองนาโมเดล ห้องสมุดพร้อมปัญญา เข้าตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยภายในเรือนจำแดนสาม ณ เรือนจำกลางระยอง

นายสมพงศ์ สนิทมัจโร ผู้บัญชาการเรื่อนจำกลางระยอง นำคณะสภาทนายความจังหวัดระยองชมการแสดงสวนสนาม

ชมการแสดงเดินแถวสวนสนาม

นายสมพงศ์ สนิทมัจโร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง กล่าวเปิดการอบรม โดย นายพิทักษ์ เสาทองหลาง ผู้อำนายการส่วนทัณฑปฏิบัติกล่าวรายงาน

ทนายมานิฏฐ์ เล็กโล่ง ประธานสภาทนายความจังระยอง กล่าวทักทายกับผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาและแนะนำวิทยากร

วิทยากรในการให้ความรู้ 

ทนาย ประสงค์ แสงพงษ์ชัย , ทนายเกียรติยศ กรกพรรณ  

 และ ทนาย ณัฐวุฒิ สิ้นเคราะห์ ,ทนายรัษฎากร วิทยารักษ์ ช่วยตอบคำถาม

ตอบคำถามผู้ต้องขังระหว่างพิจาณาเรื่องสิทธิในระหว่างพิจารณาคดี

บรรยายและให้ความรู้ทางกฎหมายสิทธิของผู้ต้องหาและจำเลย

นายสมพงศ์ สนิทมัจโร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง นำคณะสภาทนายความจังหวัดระยองเยี่ยมชมการดำเนินการภายในเรือนจำกลางระยอง

โคกหนองนาโมเดล

 ห้องสมุดพร้อมปัญญา