ทนายความอาวุโส

สวัสปีใหม่กรรมการบริหารสภาทนายความภาค2

ทนาย ชลิต ขวัญแก้ว กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 2

 ผู้แทนทนายความจังหวัดระยองและชมรมทนายความจังหวัดระยองเข้าพบ เพื่อสวัสดีปีใหม่และขอพร ทนาย ชลิต ขวัญแก้วกรรมการบริหารสภาทนายความภาค 2 โดย ทนายสันทัด วิเศษศรี ประธานที่ปรึกษาสภาทนายความจังหวัดระยอง ทนายมานิฏฐ์ เล็กโล่ง ประธานสภาทนายความจังระยอง ทนายธนาคมน์ ง้าวสุวรรณ ประธานชมรมทนายความจังหวัดหวัดระยอง ทนายพงษ์ศักดิ์ สุภานันท์ ประธานที่ปรึกษาชมรมทนายความจังหวัดระยอง และกรรมการสภาทนายความและชมรมทนายความจังหวัดระยอง และคณะได้รับคำอำนวยพรจาก ท่านทนาย ชลิต ขวัญแก้วกรรมการบริหารสภาทนายความภาค 2  ณ สำนักงานขวัญแก้วทนายความ 

สวัสดีปีใหม่

ทนายสันทัด วิเศษศรี

ผู้แทนทนายความจังหวัดระยองและชมรมทนายความจังหวัดระยองมอบกระเช้าของขวัญเพื่อสวัสดีปีใหม่และขอพร  ทนายสันทัด วิเศษศรี ประธานที่ปรึกษาสภาทนายความจังหวัดระยอง โดย ทนายมานิฏฐ์ เล็กโล่ง ประธานสภาทนายความจังหวัดระยอง ทนายธนาคมน์ ง้าวสุวรรณ ประธานชมรมทนายความจังหวัดระยอง 

สวัสดีปีใหม่ทนายจงรักษ์ ใจสุข

ผู้แทนทนายความจังหวัดระยองและชมรมทนายความจังหวัดระยองมอบกระเช้าของขวัญเพื่อสวัสดีปีใหม่และขอพร ทนาย จงรักษ์ ใจสุข ทนายความอาวุโส โดย ทนายสันทัด วิเศษศรี ประธานที่ปรึกษาสภาทนายความจังหวัดระยอง ทนายมานิฏฐ์ เล็กโล่ง ประธานสภาทนายความจังหวัดระยอง ทนายธนาคมน์ ง้าวสุวรรณ ประธานชมรมทนายความจังหวัดระยอง ทนายพงษ์ศักดิ์ สุภานันท์ ประธานที่ปรึกษาชมรมทนายความจังหวัดระยอง และกรรมการสภาทนายความและชมรมทนายความจังหวัดระยอง และคณะได้รับคำอำนวยพรจาก ทนาย จงรักษ์ ใจสุข ทนายความอาวุโส  ณ สำนักงานจงรักษ์ทนายความ

สวัสดีปีใหม่

ทนายรังสรรค์ กนิฏฐะกุล

ผู้แทนทนายความจังหวัดระยองและชมรมทนายความจังหวัดระยองมอบกระเช้าของขวัญเพื่อสวัสดีปีใหม่และขอพร ทนายรังสรรค์ กนิฎฐะกุล ทนายความอาวุโส โดย  ทนายมานิฏฐ์ เล็กโล่ง ประธานสภาทนายความจังหวัดระยอง ทนายเกียรติยศ กรกชพรรณ  ทนายอรสา คงคา กรรมการสภาทนายความและชมรมทนายความจังหวัดระยอง และคณะได้รับคำอำนวยพรจาก ทนายรังสรรค์ กนิฎฐะกุล  ทนายความอาวุโส  ณ สำนักงานกฎหมายรังสรรค์และเพื่อน


สวัสดีปีใหม่ 

ทนายพงษ์ศักดิ์ สุภานันท์

ผู้แทนทนายความจังหวัดระยองและชมรมทนายความจังหวัดระยองมอบกระเช้าของขวัญเพื่อสวัสดีปีใหม่และขอพร ทนายพงษ์ศักดิ์. สุภานันท์ ประธานที่ปรึกษาชมรมทนายความจังหวัดระยอง โดย ทนายมานิฏฐ์ เล็กโล่ง ประธานสภาทนายความจังหวัดระยอง

สวัสดีปีใหม่ 

ทนายสมชาย คูหา

ผู้แทนทนายความจังหวัดระยองและชมรมทนายความจังหวัดระยองมอบกระเช้าของขวัญเพื่อสวัสดีปีใหม่และขอพร ทนาย สมชาย คูหา ที่ปรึกษาสภาทนายความจังหวัดระยอง โดย ทนายมานิฏฐ์ เล็กโล่ง ประธานสภาทนายความจังหวัดระยอง

สมาชิกสภาทนายความจังหวัดระยอง สวัสดีปีใหม่และขอพรจาก ประธานสภาทนายความจังหวัดระยอง


ทนายความ สนง.เอเชีย ลีกัล กฎหมายและบัญชี และสำนักงานทนายความ สิริภพ ปานเพ็ชร  มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่และขอพรจากท่านประธานสภาทนายความจังหวัดระยอง

สำนักงานกฎหมายเอสพีและการบัญชีและสำนักงานทนายความ บริษัทชาญชัยวิศวโยธาแกลง จำกัด มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่และขอพรจากท่านประธานสภาทนายความจังหวัดระยอง

สำนักงานทนาย คมสัน แช่มช้อย มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่และขอพรจากท่านประธานสภาทนายความจังหวัดระยอง