ประชุมสภาทนายความ

ประชุมสภาทนายความไตรมาส ๔ ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ 3  พฤศจิกายน 2566 ณ ร้านหัวนมOriginal  ระยองเฮ้า  สภาทนายความจังหวัดระยองและชมรมทนายความจังหวัดระยอง ได้จัดการประชุมสัญจรไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2566 โดยผู้เข้ารวมประชุมประกอบไปด้วยทนายชลิต ขวัญแก้ว กรรมการภาค ๒ ทนายสันทัด วิเศษศรี ประธานที่ปรึกษาสภาทนายความจังหวัดระยอง ทนายรังสรรค์ กนิฏฐะกุล ทนายภีมเดช อมรสุคนธ์ ที่ปรึกษาสภาทนายความจังหวัดระยอง ทนายพงษ์ศักดิ์. สุภานันท์ ประธานที่ปรึกษา ชมรมทนายความจังหวัดระยอง ทนายมานิฏฐ์ เล็กโล่ง ประธานสภาทนายความจังระยอง  ทนายธนาคมน์ ง้าวสุวรรณ ประธานชมรมทนายความจังหวัดระยอง และกรรมการสภาทนายความและชมรมทนายความ จังหวัดระยอง  เพื่อพิจารณารับรองมติในกิจกรรมต่างๆ ของสภาทนายความและชมรมทนายความจังหวัดระยอง และแนวทางในการให้คำปรึกษากฎหมายและช่วยเหลือประชาชน และการมอบหมายงานต่างๆของสภาทนายความและชมรมทนายความจังหวัดระยอง และแนวทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสภาทนายความจังหวัดระยองและชมรมทนายความจังหวัดระยอง