ชื้แจงการประชุมคณะกรรมการ

เรื่องชี้แจงการประชุมสภาทนายความ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566pdf.pdf

เรื่อง ชี้แจงมติที่ประชุมของคณะกรรมการสภาทนายความและชมรมทนายความ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

  

เรื่อง ชี้แจงมติที่ประชุมของคณะกรรมการฯ

เรียน สมาชิกทนายความจังหวัดระยองทุกท่าน

            เนื่องด้วยคณะกรรมการสภา ฯ และ ชมรมทนายความจังหวัดระอง ได้จัดให้มีการประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งได้มีมติ ดังนี้

            สืบเนื่องจาก สภาทนายในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณี Lawyer's cub ครั้งที่ 25 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่

 12  ถึง วันอาทิตย์ที่ 14  มกราคม 2567  ณ สนามกีพาใจฟ้าท่าหิน 

จังหวัดลพบรีนั้น ด้วยสมาชิกทนายความจังหวัดระองที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลซึ่งจะเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งฟุตบอลและจะมีสมาชิทนายความจังหวัดระองที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวอาจจะไม่สะดวกในการร่วมงานประเพณีปีใหม่ของสภาทนายความจังหวัดระยอง   คณะกรรมการสภาฯและชมรมทนายความจังหวัดระยองจึงได้มีมติให้เลื่อนการจัดงานปีใหม่ประจำปี 2567  ไปเป็นวันเดียวกับวันทนายความ คือ วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 โดยจะทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง ช่วงเย็น จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2567 ณ ระยองเฮาส์

            จึงเรียนมาเพื่อให้สมาชิกทนายความจังหวัดระยอง ได้ทราบในการจัดกิจกรรมในวัน ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ


(นายมานิฎฐ์ เล็กโล่ง)

ประธานสภาทนายความจังหวัดระยอง


(นายธนคมน์ ง้าวสุวรรณ)

ประธานชมรมทนายจังหวัดระยอง