คณะผู้บริหาร

กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 2

ทนาย ชลิต ขวัญแก้ว

ประธานที่ปรึกษาสภาทนายความจังหวัดระยอง

ทนายสันทัศน์ วิเศษศรี

ประธานสภาทนายความจังหวัดระยอง

ทนาย มานิฏฐ์ เล็กโล่ง

ประธานชมรมทนายความจังหวัดระยอง

ทนายธนาคมน์ ง้าวสุวรรณ