กรณีน้ำมันรั่วระยอง

กรณีน้ำมันรั่วระยอง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมระยองโรงเรียนวิทยาคมปากน้ำ 

        ทนายสัญญาภัชระ  สามารถ อุปนายกฝ่ายปฎิบัติการสภาทนายความ ทนายชลิต ขวัญแก้ว กรรมการภาค ๒ สภาทนายความ ทนายบรรลูน รื่นรม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาทนายความ ทนายมานิฏฐ์ เล็กโล่ง ประธานสภาทนายความจังระยอง ทนายธนาคมน์ ง้าวสุวรรณ ประธานชมรมทนายความจังหวัดระยอง ว่าที่ร้อยตรี สมชาย อามีน ที่ปรึกษาคณะทำงานคดี  นายชำนัญ ศิริรักษ์ ประธานคณะทำงานคดี นายภูดิท โทณผลิน พร้อมด้วยนายภาณุวัฒน์ หนูรอด นายคณพัส เพเชรภัทระ นางสาววาทิณี คุมมาริยะ  ผู้ช่วยคณะทำงานและกรรมการสภาทนายความและชมรมทนายความจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกรณีการรั่วไหลของน้ำมันดิบ จังหวัดระยองมีผลกระทบกับผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านและอาชีพต่อเนื่องจากการประมง และกลุ่มประมงพื้นบ้านแหลมหญ้าพัฒนากับผู้เสียหายที่เป็นโจทก์จำนวน 812คน ที่มอบอำนาจให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มดำเนินการ ตรวจสอบหนังสือมอบอำนาจแต่ละกลุ่ม ตรวจสอบความเสียหายที่แต่ละกลุ่มที่เรียกร้อง รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และกำหนดวันฟ้องคดีต่อศาลเรียกค่าเสียหายให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือนร้อนต่อไป 

สภาทนายความให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ด้านทนายนายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการและที่ปรึกษาคณะทำงานคดี กล่าวถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่กลุ่มผู้ทำอาชีพประมงที่ได้รับความเดือดร้อน โดยสภาทนายความจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

   นอกจากนี้สภาทนายความจะเข้ามามีส่วนร่วมในภาคประชาสังคมให้มากยิ่งขึ้น เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ โดยได้ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนต่อร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม และร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจนมากขึ้น โดยจะนำเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาต่อไป

ประธานสภาทนายความจังหวัดระยองชี้แจงกับประชาชน

ประชุมคณะทำงาน สภาทนายความจังหวัดระยองกรณีน้ำมันรั่ว

          เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ณ สภาทนายความจังหวัดระยองและชมรมทนายความจังหวัดระยอง ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ชาวบ้าน กรณี ได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลของน้ำมันดิบ จังหวัดระยอง ตามที่ประชาชนจังหวัดระยองได้รับผลกระทบ และร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายต่อประธานสภาทนายความจังหวัดระยอง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบได้ด้วยทนายสันทัด วิเศษศรี ประธานที่ปรึกษาสภาทนายความจังหวัดระยอง ทนายพงษ์ศักดิ์ สุภานันท์ ประธานที่ปรึกษา ชมรมทนายความจังหวัดระยอง ทนายมานิฏฐ์ เล็กโล่ง ประธานสภาทนายความจังระยอง ทนายธนาคมน์ ง้าวสุวรรณ ประธานชมรมทนายความจังหวัดระยอง พร้อมคณะทำงานในการกำหนดแนวทาง และคณะทำงาน เพื่อดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายต่อศาล ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อไป 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง